Отказ от отговорност

Този уебсайт се управлява от Konnekt Pty Ltd (Konnekt)

Никакви гаранции

Този уебсайт се предоставя „както е“ без никакви декларации или гаранции, изрични или подразбиращи се.  Konnekt не прави декларации или гаранции във връзка с този уебсайт или информацията и материалите, предоставени на този уебсайт.
Без да се накърнява общия характер на предходния параграф, Konnekt не гарантира, че:

o този уебсайт ще бъде постоянно достъпен или ще бъде достъпен изобщо; или
o информацията на този уебсайт е пълна, вярна, точна или неподвеждаща

Нищо на този уебсайт не представлява или не е предназначено да представлява съвет от какъвто и да е вид.

Достъпът до който и да е продукт или услуга чрез този уебсайт не е оферта, стимул или покана за закупуване на тези продукти или услуги.

Това известие и информацията в този сайт, както и всички въпроси, свързани с тях, се уреждат и трябва да се тълкуват в съответствие със законите, приложими в Британската общност на Австралия („австралийски закон“). Информацията може да не отговаря на законите на която и да е друга държава. Той не е насочен към хора в друга страна и не трябва да се разчита на хора в която и да е страна, различна от Австралия. Информацията в този сайт е актуална към датата на публикуване, но може да подлежи на промяна.

KONNEKT не гарантира и не заявява, че информацията в този сайт не съдържа грешки или пропуски или е подходяща за употреба по предназначение

Ограничения на отговорността

Konnekt няма да носи отговорност пред вас (независимо дали съгласно закона за контакт, правото на непозволено увреждане или по друг начин) във връзка със съдържанието или използването на, или по друг начин във връзка с този уебсайт:

o доколкото уебсайтът се предоставя безплатно, за всяка пряка загуба;
o за всяка непряка, специална или последваща загуба; или
o за всякакви бизнес загуби, загуба на приходи, приходи, печалби или очаквани спестявания, загуба на договори или бизнес отношения, загуба на репутация или репутация, или загуба или повреда на информация или данни

Тези ограничения на отговорността се прилагат дори ако Konnekt е бил изрично уведомен за потенциалната загуба.

Изключения

Нищо в този отказ от отговорност на уебсайта няма да изключи или ограничи каквато и да е гаранция, подразбираща се от закона, която би било незаконно да се изключва или ограничава.

Разумност

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате, че изключенията и ограниченията на отговорността, посочени в този отказ от отговорност, са разумни. Ако смятате, че те не са разумни, не трябва да използвате този уебсайт. Всяко лице, което има достъп до информация за конкретни продукти или услуги чрез този уебсайт, трябва да намери, прочете и приеме правилата и условията, свързани с този конкретен продукт или услуга.

Други страни

Вие приемате, че като дружество с ограничена отговорност, Konnekt има интерес да ограничи личната отговорност на своите служители и служители. Вие се съгласявате, че няма да предявявате лични иск срещу Konnekt„служители или служители по отношение на загубите, които претърпявате във връзка с уебсайта.
Без да се засяга горния параграф, вие се съгласявате, че ограниченията на гаранциите и отговорността, посочени в този отказ от отговорност за уебсайтове, ще защитят Konnektслужители, служители, агенти, дъщерни дружества, наследници, възложители и подизпълнители, както и Konnekt.

Неприложимите разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на този уеб сайт опровержение е, или е установено, че е неприложима съгласно приложимото право, че няма да се отрази приложимостта на останалите разпоредби на този уеб сайт уточнение.

Авторско право

© Konnekt Proprietary Limited. ABN 71 162 793 080

Авторското право върху информацията, съдържаща се в този сайт, съществува съгласно Закона за авторското право от 1968 г. (Cth) и, чрез международни договори, законите на много други страни. Той е собственост на KONNEKT Pty Ltd. All rights reserved. Можете да изтеглите едно копие на този документ и, когато е необходимо за използването му като справка, да направите едно копие на хартиен носител. Освен ако е разрешено съгласно Закона за авторското право от 1968 (Cth) или други приложими закони, никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, адаптирана, публично или предавана под каквато и да е форма чрез какъвто и да е процес (графичен, електронен или механичен, включително фотокопиране, запис , запис на лента или чрез съхранение в система за извличане на информация) без изричното писмено съгласие на KONNEKT"

"KONNEKT“ и всички свързани търговски марки и лога, показани на този уебсайт, са собственост на KONNEKT Pty Ltd.

Вие потвърждавате и приемате, че използването от ваша страна на този уебсайт показва, че приемате тези Общи условия.

 

Изтеглете нашата Отказ от отговорност за печат.

Вземете ценообразуване

Меню