Vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Konnekt Pty Ltd (Konnekt)

Žiadne záruky

Táto webová stránka sa poskytuje „tak, ako je“, bez akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk, výslovných alebo predpokladaných.  Konnekt neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky v súvislosti s touto webovou stránkou alebo informáciami a materiálmi poskytnutými na tejto webovej stránke.
Bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť predchádzajúceho odseku, Konnekt nezaručuje, že:

o táto webová stránka bude neustále k dispozícii alebo bude k dispozícii vôbec; alebo
o informácie na tejto webovej stránke sú úplné, pravdivé, presné alebo nezavádzajúce

Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje ani nemá v úmysle predstavovať radu akéhokoľvek druhu.

Prístup k akémukoľvek produktu alebo službe prostredníctvom tejto webovej stránky nie je ponukou, podnetom alebo výzvou na kúpu týchto produktov alebo služieb.

Toto oznámenie, informácie na tomto serveri a všetky záležitosti týkajúce sa oboch sa riadia zákonmi platnými v Austrálskom spoločenstve („austrálske právo“) a musia sa vykladať v súlade s nimi. Tieto informácie nemusia vyhovovať zákonom ktorejkoľvek inej krajiny. Nie je zameraná na ľudí v žiadnej inej krajine a nemali by sa na ňu spoliehať ľudia v žiadnej inej krajine ako Austrália. Informácie na tomto serveri sú aktuálne k dátumu zverejnenia, môžu sa však meniť.

KONNEKT nezaručuje ani neprehlasuje, že informácie na tejto stránke neobsahujú chyby alebo opomenutia alebo sú vhodné pre vaše zamýšľané použitie

Obmedzenie zodpovednosti

Konnekt nezodpovedá za vás (či už podľa zákona o kontakte, zákona o deliktoch alebo inak) v súvislosti s obsahom alebo použitím tejto webovej stránky alebo inak v súvislosti s ňou:

o v prípade, že je webová stránka poskytovaná bezplatne, v prípade akejkoľvek priamej straty;
o za každú nepriamu, zvláštnu alebo následnú stratu; alebo
o za akékoľvek obchodné straty, stratu výnosov, výnosov, ziskov alebo predpokladaných úspor, stratu zmlúv alebo obchodných vzťahov, stratu reputácie alebo dobrej vôle alebo stratu alebo poškodenie informácií alebo údajov

Tieto obmedzenia zodpovednosti platia, aj keď Konnekt bol výslovne upovedomený o možnej strate.

výnimky

Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti nevylučuje ani neobmedzuje akúkoľvek záruku vyplývajúcu zo zákona, ktorú by bolo nezákonné vylúčiť alebo obmedziť.

Primeranosť

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti uvedené v tomto vylúčení zodpovednosti sú primerané. Ak si myslíte, že nie sú rozumné, nesmiete používať tento web. Každá osoba, ktorá pristupuje k informáciám o konkrétnych produktoch alebo službách prostredníctvom tejto webovej stránky, si musí vyhľadať, prečítať a akceptovať zmluvné podmienky vzťahujúce sa na konkrétny produkt alebo službu.

Ostatné strany

Súhlasíte s tým, že ako spoločnosť s ručením obmedzeným Konnekt má záujem na obmedzení osobnej zodpovednosti svojich úradníkov a zamestnancov. Súhlasíte s tým, že nebudete osobne vznášať nijaké nároky Konnekt„dôstojníci alebo zamestnanci v súvislosti so stratami, ktoré utrpíte v súvislosti s touto webovou stránkou.
Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, súhlasíte s tým, že obmedzenia záruk a zodpovednosti stanovené v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti za web budú chrániť Konnekt„dôstojníci, zamestnanci, agenti, dcérske spoločnosti, nástupcovia, pridelení a subdodávatelia, ako aj Konnekt.

Nevynútiteľné ustanovenie

Ak je alebo sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti za webovú stránku je nevykonateľné podľa platných právnych predpisov, nebude to mať vplyv na vymáhateľnosť ostatných ustanovení tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti.

copyright

© Konnekt Proprietary Limited. ABN 71 162 793 080

Autorské práva k informáciám obsiahnutým na týchto stránkach existujú podľa autorského zákona 1968 (Cth) a podľa medzinárodných zmlúv aj zákonov mnohých ďalších krajín. Je vo vlastníctve spoločnosti KONNEKT Pty Ltd. All rights reserved. Môžete si stiahnuť jednu kópiu tohto dokumentu a ak je to potrebné na jeho použitie ako a referent, urobte jednu tlačenú kópiu. S výnimkou prípadov povolených zákonom o autorských právach z roku 1968 (Cth) alebo inými príslušnými zákonmi sa žiadna časť tejto publikácie nesmie inak reprodukovať, upravovať, predvádzať na verejnosti ani prenášať v akejkoľvek forme akýmkoľvek procesom (grafickým, elektronickým alebo mechanickým, vrátane kopírovania, nahrávania , nahraním alebo uložením v systéme na vyhľadávanie informácií) bez osobitného písomného súhlasu KONNEKT. "

"KONNEKT”A všetky súvisiace ochranné známky a logá zobrazené na tomto webe sú majetkom spoločnosti KONNEKT Pty Ltd.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše používanie tejto webovej stránky naznačuje, že súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami.

 

Stiahnite si náš vzdanie sa zodpovednosti.

Menu