Villkor

Denna webbplats drivs av Konnekt Pty Ltd (Konnekt)

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "som den är" utan några uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda.  Konnekt gör inga garantier för denna webbplats eller information och material som tillhandahålls på denna webbplats.
Utan att det påverkar allmänheten i föregående stycke, Konnekt garanterar inte att:

o denna webbplats kommer att finnas ständigt tillgänglig, eller tillgänglig alls; eller
o informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag.

Att komma åt någon produkt eller tjänst via denna webbplats är inte ett erbjudande, stimulans eller inbjudan att köpa dessa produkter eller tjänster.

Detta meddelande och informationen på denna webbplats och alla frågor som rör antingen regleras av och ska tolkas i enlighet med de lagar som är tillämpliga i Commonwealth of Australia ("australisk lag"). Informationen kanske inte uppfyller lagarna i något annat land. Det riktar sig inte till människor i något annat land och bör inte förlitas på människor i något annat land än Australien. Informationen på denna webbplats är aktuell vid publiceringsdatum men kan komma att ändras.

KONNEKT garanterar eller föreställer inte att informationen på denna webbplats är fri från fel eller utelämnanden eller är lämplig för din avsedd användning

Ansvarsbegränsningar

Konnekt kommer inte att vara ansvarig gentemot dig (vare sig enligt lagen om kontakt, skadeslagen eller på annat sätt) i förhållande till innehållet eller användningen av eller på annat sätt i samband med denna webbplats:

o i den utsträckning som webbplatsen tillhandahålls gratis för direkta förluster;
o för indirekt, speciell eller följdförlust; eller
o för affärsförluster, intäktsförlust, inkomst, vinst eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsförhållanden, förlust av anseende eller goodwill, eller förlust eller korruption av information eller data

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om Konnekt har uttryckligen informerats om den potentiella förlusten.

undantag

Ingenting i denna webbplats friskrivningsklausul kommer att utesluta eller begränsa någon garanti som lagen innebär att det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa.

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats godkänner du att de undantag och ansvarsbegränsningar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga. Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda den här webbplatsen. Varje person som får tillgång till information om specifika produkter eller tjänster via denna webbplats måste hitta, läsa och acceptera villkoren för den specifika produkten eller tjänsten.

Övriga partier

Du accepterar att du som ett företag med begränsat ansvar Konnekt har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att göra något anspråk personligen mot Konnekttjänstemän eller anställda med avseende på eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.
Utan att det påverkar föregående stycke samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges på denna webbplats friskrivning skyddar Konnektofficerer, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, uppdrag och underentreprenörer samt Konnekt.

Ogenomförbar bestämmelser

Om någon del av denna webbplats ansvarsfriskrivning är, eller visar sig vara, inte kan verkställas enligt gällande lag, kommer det inte att påverka verkställigheten av övriga bestämmelser i denna webbplats ansvarsfriskrivning.

Copyright

© Konnekt Proprietary Limited. ABN 71 162 793 080

Upphovsrätten till informationen på denna webbplats finns under Copyright Act 1968 (Cth) och, genom internationella fördrag, lagarna i många andra länder. Det ägs av KONNEKT Pty Ltd. All rights reserved. Du kan ladda ner ett enda exemplar av detta dokument och, om det är nödvändigt för dess användning som en reference, gör en enda papperskopia. Förutom vad som är tillåtet enligt Copyright Act 1968 (Cth) eller andra tillämpliga lagar, får ingen del av denna publikation på annat sätt reproduceras, anpassas, framföras offentligt eller överföras i någon form genom någon process (grafisk, elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, inspelning , bandning eller genom lagring i ett informationssökningssystem) utan särskilt skriftligt medgivande från KONNEKT. "

"KONNEKT”, Och alla tillhörande varumärken och logotyper som visas på denna webbplats ägs av KONNEKT Pty Ltd.

Du erkänner och accepterar att din användning av denna webbplats indikerar att du accepterar dessa villkor.

 

Ladda ner vår utskrivbar ansvarsfriskrivning.

Få prissättning

Meny