Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Konnekt Pty Ltd (Konnekt)

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden "zoals deze is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties of garanties.  Konnekt geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.
Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, Konnekt garandeert niet dat:

o deze website zal constant beschikbaar zijn, of überhaupt beschikbaar; of
o de informatie op deze website is volledig, waar, nauwkeurig of niet-misleidend

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, enig advies.

Toegang tot een product of dienst via deze website is geen aanbod, aansporing of uitnodiging om die producten of diensten te kopen.

Deze kennisgeving en de informatie op deze site en alle zaken die hiermee verband houden, worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd volgens de wetten die van toepassing zijn in het Gemenebest van Australië ("Australische wet"). De informatie voldoet mogelijk niet aan de wetten van een ander land. Het is niet gericht op mensen in een ander land en er mag niet op worden vertrouwd door mensen in een ander land dan Australië. De informatie op deze site is actueel op de datum van publicatie, maar kan onderhevig zijn aan wijzigingen.

KONNEKT biedt geen garantie of verklaring dat de informatie op deze site vrij is van fouten of weglatingen of geschikt is voor het beoogde gebruik

Beperkingen van de aansprakelijkheid

Konnekt is niet aansprakelijk jegens u (hetzij onder de wet van contact, de wet van torts of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

o voor zover de website gratis wordt aangeboden, voor eventuele directe schade;
o voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade; of
o voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winsten of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn zelfs van toepassing als Konnekt is uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het potentiële verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website kan enige garantie impliceren of beperken die wettelijk onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze website disclaimer redelijk zijn. Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u deze website niet gebruiken. Elke persoon die via deze website toegang heeft tot informatie over specifieke producten of diensten, moet de voorwaarden en bepalingen die aan dat specifieke product of die dienst zijn verbonden, vinden, lezen en accepteren.

Andere partijen

U aanvaardt dat, als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid, Konnekt heeft er belang bij de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U gaat ermee akkoord dat u niet persoonlijk een claim indient Konnekt'functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.
Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid die in deze website-disclaimer worden vermeld, zullen beschermen Konnekt'functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers, alsmede Konnekt.

Onuitvoerbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze website disclaimer is, of blijkt te zijn, onuitvoerbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze disclaimer website.

Auteursrechten

© Konnekt Proprietary Limited. ABN 71 162 793 080

Het auteursrecht op de informatie op deze site valt onder de Copyright Act 1968 (Cth) en, door internationale verdragen, de wetten van veel andere landen. Het is eigendom van KONNEKT Pty Ltd. All rights reserved. U mag één exemplaar van dit document downloaden en, waar nodig voor gebruik als een refMaak daarom één papieren exemplaar. Behalve zoals toegestaan ​​onder de Copyright Act 1968 (Cth) of andere toepasselijke wetten, mag geen enkel deel van deze publicatie anderszins worden gereproduceerd, aangepast, in het openbaar uitgevoerd of verzonden in welke vorm dan ook door welk proces dan ook (grafisch, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren, opnemen , opname of door opslag in een systeem voor het ophalen van informatie) zonder de specifieke schriftelijke toestemming van KONNEKT. '

"KONNEKT”, En alle bijbehorende handelsmerken en logo's die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van KONNEKT Pty Ltd.

U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van deze website uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden aangeeft.

 

Download onze afdrukbare Disclaimer.

Prijzen

Menu